W jakiej formie może być złożony wniosek o usunięcie drzewa?

Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a., podania, a więc i wniosek o wycięcie drzewa, może być wnoszone w formie określonej przez ten przepis, tj. pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Wniosek powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych, a nadto winien być podpisany przez wnoszącego. W praktyce jednak urzędy posiadają gotowe formularze, które należy wypełnić i złożyć w urzędzie osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jednakże złożenie wniosku np. za pośrednictwem faksu sporządzonego samodzielnie również będzie czynić zadość formalnościom, o ile będzie spełniało wymogi przewidziane dla tego rodzaju wniosku. W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej obowiązują przepisy dotyczące podpisu elektronicznego.