Wnioski od małych i średnich firm planujących wprowadzenie na rynek produktów sieciowych (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Polska Wschodnia) przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Będą trzy rundy konkursu: 

  •  I runda od 28 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
  •  II runda od 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
  •  III runda pd 1 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r.

Nabór jednak może zakończyć się wcześniej, jeżeli wartość złożonych wniosków przekroczy 300 proc. kwoty przezmaczonej na dofinansowanie. ta wynosi 250 mln zł. W konkursie jest sporo nowości. Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przekonuje, że zmiany,  są odpowiedzią na realne potrzeby przedsiębiorców oraz wymagania rynków, na których działają i chcą się rozwijać.

Czytaj również: Realizując projekt z unijnych środków trzeba stosować Prawo zamówień publicznych >>

Nie tylko konsorcjum

Największa zmiana to możliwość pozyskania dotacji, obok konsorcjum MŚP, także przez pojedynczego przedsiębiorcę. Taki przedsiębiorca może sfinansować z dotacji swój produkt lub usługę, które wejdą w skład już istniejącego lub właśnie tworzonego produktu sieciowego, nawet jeżeli pozostałe jego elementy nie są objęte wsparciem. Należy pamiętać, że zgodnie z regulaminem konkursu  produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży, spakietyzowana oferta opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna
spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu. Zgodnie z odpowiedzią na najczęściej zadawane pytania w poprzednim konkursie, co do zasady przedstawiona koncepcja produktu, który tworzyć będą trzy podmioty, gdzie dwa z nich będą wytwarzały półprodukty, które posłużą do wytworzenia produktu ostatecznego wpisuje się w definicję produktu
sieciowego. Jeżeli jednak o dofinansowanie wystąpi konsorcjum MŚP, otrzyma premię - dodatkowe punkty podczas oceny projektu. Konsorcjum musi się składać co najmniej z trzech przedsiębiorców.

 


Niższy próg kosztów kwalifikowalnych

Kolejnym ułatwieniem jest obniżenie z 7 do 5 mln zł minimalnego progu kosztów kwalifikowalnych projektu.  To umożliwi realizację także mniejszych inwestycji – zmiana istotna szczególnie dla tych firm, które będą starały się o dotację w pojedynkę.  Z tym, że w przypadku konsorcjum minimalny wkład finansowy wynosi 30 proc. kosztów kwalifikowalnych dla wnioskodawcy, i 5 proc. dla każdego z uczestników. trzeba jednak pamiętać, że realizacja projektu może się rozpocząć najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia w życie umowy o dofinansowanie projektu.  Okres realizacji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia określonego w umowie o dofinansowanie. Środki można przeznaczyć m.in. na nabycie nieruchomości, wyposażenie obiektów,  budowę lub przebudowę obiektów, ale także nabycie wartości niematerialnych  i prawnych. Zyskają również firmy, których produkt sieciowy obejmuje infrastrukturę sportową i rekreacyjną.  Teraz będą mogły ją włączać w większej skali, bo wsparcie obejmie nowe typy obiektów. Ponadto na tego typu inwestycje można uzyskać wyższy niż do tej pory procent dofinansowania. Preferowane są inwestycje zlokalizowane w regionach Mazur i Bieszczad - dla nich zarezerwowane jest 100 z 250 mln zł w budżecie konkursu.

Jakie dokumenty warto przestudiować

Wszystkie najważniejsze informacje o konkursie znajdują się tutaj. Stąd można pobrać ogłoszenie o o konkursie, regulamin, kryteria wyboru projektu wraz z punktacją.  Przystępując do pisania wniosku warto też przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, zwłaszcza w poprzednich konkursach

 Czytaj w LEX:
Dotacje unijne a podatek od towarów i usług >>
Dotacje unijne a zwolnienie z opodatkowania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej >>