Pytanie:
Dla strefy małopolskiej został uchwalony program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10, PM2,5 i benzoapirenu. Najbliższy punkt pomiarowy WIOŚ znajduje się ok. 30 km od miejsca lokalizacji planowanej nowej instalacji, która będzie emitować pył zawieszony PM10, PM2,5 i wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Aktualne tło dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 nie przekracza poziomu dopuszczalnego, natomiast tło dla tych substancji będzie przekroczone po 2020 r.

Czy w opisanej sytuacji każda nowa instalacja lub zmieniona w istotny sposób wymagająca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza będzie wymagać redukcji pyłów, o której mowa w art. 225 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.?

Odpowiedź:
W przypadku gdy jest uchwalony program ochrony powietrza dla danej strefy ze względu na przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10, PM2,5 i benzoapirenu, każda nowa instalacja lub zmieniona w istotny sposób, wymagająca pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza będzie wymagać redukcji pyłów, o której mowa w art. 225 p.o.ś.

Należy natomiast zwrócić uwagę, że art. 225 p.o.ś. dotyczy tylko substancji, dla których zostały przekroczone standardy jakości powietrza na obszarze wyznaczonym w ocenie poziomów substancji w powietrzu, oraz obszaru z przekroczeniami wskazanego w programie ochrony powietrza - nie musi to być cała strefa. W uchwale dotyczącej programu ochrony powietrza powinny się znaleźć obszary, dla których stwierdzono (oszacowano) przekroczenia standardów jakości powietrza (np. konkretne miasta i gminy).
Należy uwzględnić w tym zakresie przepisy art. 226 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 91 ust. 1 p.o.ś.

Przepis art. 225 p.o.ś. dotyczy sytuacji, gdy przekroczone są standardy jakości powietrza według rocznej oceny wykonanej przez WIOŚ, a więc decyduje uchwała dotycząca programu ochrony powietrza dla danej substancji i danego terenu.

Obecne brzmienie art. 225 ust. 1 p.o.ś. wprowadzono ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593) - obowiązuje ono od 12 listopada 2015 r. Poprzednie brzmienie art. 225 p.o.ś. nie korespondowało bezpośrednio z art. 89 p.o.ś. - wtedy aktualny stan zanieczyszczenia powietrza podawany przez WIOŚ miał istotne znaczenie.