Projekt wdraża unijne zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i określa nowe zasady znakowania. W przypadku regionalnych wyrobów budowlanych ma obowiązywać procedura uproszczona – producenci mają deklarować ich właściwości użytkowe na podstawie Polskiej Normy lub krajowej oceny technicznej. Sposób znakowania wyrobów budowlanych oraz zakres informacji towarzyszących znakowi określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw budownictwa.

W projekcie znalazły się także m.in. zasady i procedury wydawania, zmiany, przedłużenia terminu ważności oraz uchylania krajowych ocen technicznych oraz wyznaczania jednostek upoważnionych do ich wydawania, a także zostały określone obowiązki producentów, ich przedstawicieli, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym. Komisja Infrastruktury wniosła o uzupełnienie projektu o regulację wprost określającą, że informacje dostarczone lub udostępniane wraz z wyrobem budowlanym nie mogą wprowadzać w błąd, a także być sprzeczne z informacjami zawartymi w deklaracji właściwości użytkowej wyrobu budowlanego lub w krajowej deklaracji. Ponadto komisja zaproponowała m.in. powołanie przy ministrze właściwym do spraw budownictwa organu opiniodawczo-doradczego: Rady Wyrobów Budowlanych. Projekt trafi ponownie do prac w Komisji Infrastruktury w związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania.

(www.sejm.gov.pl)