Pytanie
Jesteśmy firmą produkcyjną (spółka z o.o.). Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie polskiej ustawy o rachunkowości. Rok obrotowy naszej spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Posiadamy w banku kredyt długoterminowy, w którym odsetki i raty kapitałowe płacone są na koniec pierwszego miesiąca kwartału. Wobec powyższego ostatni raz płacone zostały na koniec października. Nasza spółka na koniec roku zgodnie z zasadą memoriału utworzyła rezerwę na odsetki za miesiąc listopad i grudzień i zaprezentowała w rachunku zysków i strat jako odsetki.
W której pozycji bilansu spółka powinna zaprezentować utworzenie tej rezerwy?
Czy jako Kredyty i pożyczki, jako Inne rozliczenia międzyokresowe lub jako Pozostałe rezerwy?