Pytanie
Uprzejmie proszę o opinię na temat konsekwencji podatkowych pojawienia się po 21 stycznia 2013 r. tj. po dniu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy za grudzień 2012 r., przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, które należy odnieść jeszcze do roku podatkowego 2012.
Czy w związku z tym korekcie podlega ustalona na dzień 20 stycznia zaliczka na podatek, która podlega dopłacie wraz z odsetkami?
Czy przychody i koszty po tej dacie ujmuje się już w rozliczeniu rocznym bez konsekwencji z tytułu pojawienia się zarzutu o zaniżeniu ustalonej zaliczki na podatek za grudzień?