Pytanie
Spółka cywilna wystawia faktury na rzecz spółki komandytowej, dotyczące współpracy w zakresie udostępniania pracowników spółki cywilnej spółce komandytowej, przy realizacji różnych zleceń w tym instalacji, serwisu, porządkowania, dostawy towarów, np. od kwietnia 2013 r. do września 2013 r., gdzie kwota brutto to 160.000 zł, a ilość roboczogodzin wyniosła 4000 zł. Wszystkie faktury zostały zaksięgowane w spółce komandytowej w bieżące koszty (w dacie poniesienia). Załączona dokumentacja do tych faktur, czyli umowa wraz z załącznikiem, budzi moją wątpliwość, a mianowicie czy jest wystarczająca do zakwalifikowania przedmiotowego wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Uzasadnienie moich wątpliwości bierze się stąd, że: po pierwsze podatnik powinien przedstawić dowody, że nabyte usługi faktycznie zostały wykonane, a organ podatkowy wobec braku takich dowodów może uznać usługę za niewykonaną; faktura, umowa (przedmiot umowy i stawka za 1 roboczogodzinę) i lakoniczny protokół odbioru z podaniem ilości roboczogodzin, nie są w tej mierze dowodami wystarczającymi; podatnik powinien wykazać i udokumentować związek z prowadzoną działalnością, jeżeli nabywano usługi udostępnienia personelu, to z dokumentów powinien wynikać związek tych usług z konkretnymi przedsięwzięciami gospodarczymi spółki. Załączona dokumentacja jest w tym zakresie zbyt ogólnikowa i nie potwierdza istnienia wspomnianego związku z działalnością. Po drugie, koszty zatrudniania osób wykonujących prace na różnych zleceniach są kosztami bezpośrednimi, związanymi z przychodami z konkretnych zleceń. Takie koszty są ujmowane w kosztach podatkowych w dacie osiągnięcia przychodu ze sprzedaży danej inwestycji, dlatego bez ich przypisania do poszczególnych zleceń uniemożliwia zakwalifikowanie ich do kosztów podatkowych. Załączona dokumentacja nie zawiera żadnych informacji w tym przedmiocie.
Czy w związku z przedstawionymi argumentami, koszty dokumentujące udostępnianie pracowników są kosztami uzyskania przychodów i księgowane są w dacie sprzedaży czy kosztami pośrednimi w dacie poniesienia?