Pytanie
Staraliśmy się o pomoc unijną w ramach programu rozwój przedsiębiorczości RPOP.01.01.02-16. Pomoc została przyznana. Połowę zakupionego w 2007 r., w ramach całego projektu, sprzętu zamortyzowaliśmy jednorazowo, a drugą połowę wpisaliśmy do ewidencji nie dokonując żadnych odpisów amortyzacyjnych. W grudniu 2011 r. otrzymaliśmy zwrot nakładów zgodnie z wcześniejszą umową w wysokości 50% poniesionych wydatków.
Czy postąpiliśmy właściwie nie amortyzując połowy urządzeń żeby rozliczyć dotację neutralnie podatkowo przewidując zwrot?
Czy obecnie otrzymany zwrot w tej części w której dotyczył zamortyzowanych już środków trwałych powinniśmy zaliczyć do przychodów w wysokości 50%, a dla pozostałych do tej pory nieamortyzowanych rozpocząć ich amortyzowanie?
Jak poprawnie rozliczyć dotację i dokonać prawidłowych zapisów w ewidencji i księdze?