Odpowiedź:
Skoro dane zasoby zostały określone w koncesji jako operatywne - możliwe do wydobycia, można a nawet należy je wydobyć, o ile jest (stało się) to możliwe - i wykazać to wydobycie w operacie ewidencji zasobów złoża, zgodnie z zasadami określonymi w art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol.

Uzasadnienie:

Generalnie do przeklasyfikowania zasobów dochodzi na podstawie dodatku do dokumentacji geologicznej, a w konsekwencji do zmiany warunków koncesji.

Jednak jak wynika z treści pytania przedmiotowe zasoby zostały zaliczone do zasobów przemysłowych operatywnych - możliwych do wydobycia, a w związku z jakimiś przeszkodami (np. zostały "uwięzione" w gruntach pod budynkiem, na gruntach leśnych - wymagających wyłączenia), dokumentator zaliczył je do strat. W momencie kiedy przeszkoda została usunięta - możliwe stało się wydobycie przedmiotowych zasobów.

Skoro więc przedmiotowe zasoby znajdują się w granicach udokumentowanego złoża, obszaru górniczego i nie istnieją inne przeszkody uniemożliwiające ich wydobycie, proponuję aby geolog obsługujący zakład dokonał odpowiednich wpisów w książce uwag służby mierniczo-geologicznej, o której mowa w § 153 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i na tej podstawie rozliczył przedmiotowe zasoby w operacie ewidencyjnym zmian zasobów złoża.

Z pytania nie wynika, czy chodzi o koncesję udzieloną decyzją starosty, czy marszałka. W drugim przypadku wymagana będzie zmiana projektu zagospodarowania złoża (art. 107 pr. geol.) i zapisów planu ruchu (art. 108 ust. 3 pr. geol.).

Proponuję skorzystać z Metodyki dokumentowania złóż kopalin stałych- opracowanie pod egidą Ministerstwa Środowiska, Kraków 2012 r. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami