Pytanie
Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i amerykańskie zamieszkuje obecnie w Polsce. Po śmierci męża otrzymuje dwie emerytury z USA (wpłacane na konto bankowe w USA). Jedną z ubezpieczenia społecznego (Social Security) oraz drugą w związku z prywatnymi formami zabezpieczenia emerytalnego. Obie emerytury wypracowane zostały przez zmarłego męża. W związku z nową Konwencją o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy RP a USA, od dnia 1 stycznia 2014 r. mają nastąpić zmiany w sposobie opodatkowania emerytur. Emerytury otrzymywane z USA z ubezpieczenia społecznego mają być wyłącznie opodatkowane w USA. Emerytury otrzymywane z USA z prywatnych form zabezpieczenia emerytalnego podlegać będą opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Jednakże, jeżeli taka emerytura zwolniona byłaby z opodatkowania w USA, to Polska jako państwo, w którym beneficjent ma obecnie miejsce zamieszkania również nie będzie opodatkowywać takiej emerytury. Kwota wypłacanej emerytury z tzw. III filaru jest na tyle niska, że mieści się w kwocie wolnej od podatku czyli byłaby zwolniona od opodatkowania w USA.
W jaki sposób, od 2014 r. podatniczka powinna rozliczać się z dochodów uzyskiwanych z tytułu otrzymywanych emerytur?