Pytanie
Opodatkowanie kontraktu menedżerskiego zawartego pomiędzy oddziałem zagranicznej osoby prawnej, a zagraniczną osobą fizyczną. Niemiecka spółka z o.o. prowadzi w Polsce działalność poprzez zarejestrowany oddział przedsiębiorstwa zagranicznego. Spółka ta zawarła z osobą fizyczną, niemieckim rezydentem podatkowym, umowę kontraktu menedżerskiego, którego przedmiotem jest:
1. prowadzenie spraw i zarządzanie działalnością oddziału w Polsce;
2. wykonywanie czynności inżynierskich zgodnych z przedmiotem działalności oddziału w Polsce tj. świadczenie nadzoru budowlanego przy budowie supermarketów w Polsce w charakterze zewnętrznego doradcy, tzn. budowa supermarketów nie jest inwestycją własną oddziału, oddział nie jest także generalnym wykonawcą inwestycji.
Menedżer jest niemieckim inżynierem budownictwa, posiadającym duże doświadczenie w zakresie nadzoru budowlanego. Jest zarazem wpisany w KRS jako osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale. Czynności menedżera wykonywane fizycznie były zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. W Polsce konieczna była fizyczna obecność podczas wizytowania prac budowlanych, menedżer przebywał także w biurze oddziału w Polsce i tam wykonywał swoje czynności. Dzięki rozwiązaniom technicznym: komputer, internet, telefon część czynności mogła być wykonywana w biurze spółki w Niemczech, nie zmienia to jednak faktu, że czynności były wykonywane na rzecz polskiego oddziału i efekt tych działań wystąpił w Polsce, przede wszystkim nadzór budowlany nieruchomości w Polsce. Na podstawie kontraktu menedżerskiego oddział dokonał wypłaty wynagrodzenia na rzecz menedżera, kwalifikując wynagrodzenie jako dochody z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. oraz pobierając podatek zryczałtowany w wysokości 20% na podstawie art. 29 ust. 1 u.p.d.o.f. Menedżerowi została wystawiona informacja IFT dla celów wykazania dochodów osiągniętych w Polsce w niemieckim zeznaniu podatkowym, gdzie menedżer podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
Czy postąpiono prawidłowo?