Odpowiedź


Użytkownik wieczysty, co do zasady, jest stroną postępowania administracyjnego dotyczącego nieruchomości.


Uzasadnienie

Użytkownik wieczysty nieruchomości, co do zasady, jest stroną postępowania administracyjnego według podobnych zasad jak właściciel nieruchomości. Prawo użytkowania wieczystego niesie ze sobą daleko idące uprawnienia względem rzeczy, włącznie z możliwością zbywania i dziedziczenia tego prawa, a także zagospodarowania nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Prawo to ustanawiane jest na gruntach Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Użytkowanie wieczyste jako prawo rzeczowe stanowi kategorię pośrednią pomiędzy prawem własności, a prawami rzeczowymi ograniczonymi i charakteryzuje się szerokim zakresem uprawnień użytkownika wieczystego.

Niejednokrotnie przepisy administracyjnego prawa materialnego (np. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) z równą mocą odnoszą się zarówno do właściciela oraz użytkownika wieczystego nieruchomości.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .