Pomocą publiczną są instrumenty, które przynoszą korzyść wybranym kategoriom podmiotów, osób czy przedsiębiorstw. Tu natomiast wszystkich traktujemy jednakowo - mówił minister. - Wszyscy, którzy się kwalifikują i mają taką sytuację, że muszą wyrównać do niższej ceny - pobieraną opłatę za energię elektryczną od swoich dostawców - zgodnie z tą ustawą, mają różnicę zwracaną. I system zaliczania tej różnicy będzie zdefiniowany w rozporządzeniu, które jest przygotowywane - mówił również Tchórzewski w rozmowie z toruńską rozgłośnią.

Czytaj również: Spór o pomoc publiczną dla spółek energetycznych >>

Ustawa z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia, przewiduje program działań, które ceny energii elektrycznej w 2019 r. pozostawią na poziomie z 2018 r.

Sejm obniżył podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh co oznacza oszczędności dla gospodarstw domowych o 1,85 mld zł netto w bieżącym roku.

Co nie jest niedozwoloną pomocą państwa

W artykule 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu UE definiuje się pomoc państwa jako „wszelką pomoc przyznawaną przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów. Dotyczy to wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Elementy, które wchodzą w zakres pomocy państwa to:

  • przedsiębiorstwo, które jest beneficjentem
  • możliwość przypisania danego środka państwu,
  • finansowanie tego środka przy użyciu zasobów państwowych,
  • przyznanie korzyści,
  • selektywność środka i jego wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi.

 

Sprawa abonamentu w Niemczech

W jednym z ostatnich wyroków, 13 grudnia 2018 r. Trybunał UE orzekał w sprawie pomocy państwa w zakresie opłat abonamentowych w Niemczech należnych z tytułu posiadania odbiornika audiowizualnego (wyrok w sprawie C-492/17 Südwestrundfunk / Tilo Rittinger i inni).

Składka abonamentowa zastąpiła 1 stycznia 2013 r. wcześniejszą opłatę abonamentową. Zdaniem Trybunału nie stanowiło to istotnej zmiany systemu finansowania nadawców publicznych w Niemczech.

A co więcej - przepisy prawa Unii w zakresie pomocy państwa nie stoją a przeszkodzie temu, by nadawca publiczny korzystał z kompetencji stanowiących odstępstwo od prawa powszechnego, umożliwiających mu prowadzenie przez niego przymusowej egzekucji niezapłaconych wierzytelności.

Orzeczenia Trybunału UE korzystne dla Polski

Przykładem pozytywnego dla rządu polskiego wyrokiem może być sprawa dotacji dla spółki Buczek. Trybunał Sprawiedliwości UE 21 marca 2013 r.  prawomocnie oddalił odwołanie Komisji, która żądała uchylenia wyroku w sprawie Buczek Automotive.

Sąd UE stwierdził, że decyzja KE była nieważna w związku z tym Buczek Automotive nie musi zwracać ponad 7 mln zł otrzymanej pomocy. Trybunał, stwierdził wówczas, że Komisja nie udowodniła, aby Buczek Automotive otrzymała jakąkolwiek pomoc publiczną i oddalił odwołanie KE.

Komisja przeciwko Stocznia Nauta

Decyzja Komisji Europejskiej, wydana 20 marca 2013 r., jest wynikiem postępowania w sprawie domniemanej i niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz Stoczni Remontowej Nauta. Postępowanie dotyczyło operacji finansowych przeprowadzonych w 2009 i w 2011, w wyniku których Agencja Rozwoju Przemysłu objęła obligacje SR Nauta o łącznej wartości 120 mln zł. W styczniu 2012 r. Komisja stwierdziła, że wsparcie to może stanowić bezprawną (nienotyfikowaną Komisji oraz niezatwierdzoną przez nią) pomoc państwa.

Jednak po przeprowadzeniu postępowania, KE stwierdziła, że wsparcie to nie było pomocą publiczną. Gdyby decyzja Komisji była odmienna, Polska byłaby zobowiązana odzyskać od SR Nauta w terminie 4 miesięcy ok. 120 mln zł, powiększonych o wartość odsetek za ponad 3 lata, co mogłoby zagrozić istnieniu spółki.