Epidemia koronawirusa sprawiła, że rząd przyspieszył prace nad wsparciem finansowym dla firm, które chcą przejść restrukturyzację. Chodzi o ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, zwaną polityką nowej szansy. Rząd pracował nad nią od ponad 5 lat, ale dopiero po wybuchu epidemii trafiła do Sejmu. W czwartek prace nad nią zakończył Senat, który wprowadził 45 poprawek. Jedna z nich zakłada m.in. wprowadzenie możliwości dofinansowania mechanizmów udzielania pomocy z tzw. funduszu covidowego. Teraz poprawkami Senatu zajmie się Sejm. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Warto pamiętać, że z kolei Sejm wprowadził limit wynagrodzeń kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, któremu zostanie udzielona pomoc - wynosi on 400 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Wyłączono  też prawo osób, których obejmie limit wynagrodzeń, do prowizji z zysku oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, a także roszczenie tych osób  z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej. Co wprowadza ustawa?

Czytaj również: Szybka restrukturyzacja – prawa wierzycieli w rękach sądu >>

 


Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Adresatem ustawy są przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co do zasady będą to pożyczki. Ma ich udzielać Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania pomocy opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01).

Szybkie koło ratunkowe

Wysokość krótkookresowych pożyczek (na ratowanie) udzielanych na sześć miesięcy będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy. Natomiast duży przedsiębiorca może również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Z kolei tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane  będzie na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

 


Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Logika proponowanego w ustawie wsparcia przedstawia się następująco. Przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza i udzielona pożyczka niewystarczająca – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP. A następnie – gdyby znów ta pomoc była niewystarczająca – o pomoc na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, z tym że niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację. Dodatkowo pomoc na restrukturyzację będzie mogła mieć formę: objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.