Rozporządzenie wydane będzie na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i określi wzór zbiorczej informacji przekazywanej przez marszałka województwa ministrowi właściwemu do spraw środowiska o:
1) liczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;
2) wyrażonych sprzeciwach wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny;
3) przypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie.

Marszałek województwa przekazuje ministrowi środowiska zbiorczą informację za dany rok do 31 marca następnego roku. Informacje te będą wykorzystane na potrzeby planowania gospodarki odpadami, zarówno na poziomie województwa, jak i na poziomie kraju. Wzór informacji zbiorczej określony zostanie w załączniku do rozporządzenia.