Odpowiedź: świadcząc usługi w zakresie fryzjerstwa podatnik może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej bez względu na kwotę obrotów uzyskiwanych z tytułu świadczenia ww. usług.

Uzasadnienie: przepis art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dalej u.z.p.d. wskazuje, kto może płacić zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Do fryzjerów zastosowanie ma art. 23 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d., zgodnie z którym podatek w takiej formie mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.
W części I tabeli będącej załącznikiem nr 3 do u.z.p.d. pod poz. 86 i 87 wymienione zostały usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt oraz dla mężczyzn i chłopców.
Zakres tych usług, uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej szczegółowo został zaś określony w poz. 86 i 87 załącznika nr 4 do u.z.p.d. Obejmuje on: "Strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów. Strzyżenie oraz pielęgnacja zarostu (brody, wąsów). Golenie twarzy i głowy. Farbowanie i rozjaśnianie włosów. Farbowanie wąsów i brody. Farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi. Komputerowy dobór fryzur. Wykonywanie masażu twarzy i głowy, z wyjątkiem masaży leczniczych. Usługowe ostrzenie brzytew. Usługowy wyrób peruk."
Oprócz konieczności spełniania ww. warunków dotyczących rodzaju wykonywanych usług fryzjerskich, podatnik musi przestrzegać warunków określonych w art. 25 ust. 1 pkt 1-7 u.z.p.d. Żaden z tych warunków nie dotyczy limitu obrotów, po przekroczeniu którego podatnik świadczący usługi fryzjerskie nie mógłby korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.
Oznacza to, że świadcząc usługi w zakresie fryzjerstwa podatnik może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej bez względu na kwotę obrotów uzyskiwanych z tytułu świadczenia ww. usług.