Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Jaki charakter ma dokument "Wskazówki Komisji Europejskiej dotyczące opracowywania sprawozdań bazowych" w odniesieniu do krajowych przepisów regulujących kwestię sporządzania raportów początkowych dla instalacji IPPC?

Czy przy sporządzaniu raportu będzie należało kierować się przede wszystkim wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu, które ma być wydane na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) - dalej u.z.p.o.ś. czy też ww. dokumentem?

Jak należy postępować w okresie przejściowym, tj. po wejściu w życie ww. ustawy, ale przed ogłoszeniem rozporządzenia w sprawie sposobu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi? Czy w tym okresie nadrzędną rolę odgrywają "Wskazówki KE" czy obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) - dalej r.s.j.g.z.?


Odpowiedź:

W przypadku, gdy w danej dziedzinie nie mamy metodyk referencyjnych lub innych ustalonych przepisami prawa (np. metodyka referencyjna obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, pomiarów hałasu w środowisku itp.) lub do których odnoszą się przepisy prawne (np. do norm, instrukcji itp.), korzystamy z innych rekomendowanych przez odpowiednie władze opracowań takich jak wytyczne, wskazówki lub metodyk na szczeblu krajowym i/lub międzynarodowym.

 


Zgodnie z art. 110a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. po zmianie wprowadzonej 11 lipca 2014 r., Minister właściwy do spraw środowiska, mając na względzie wpływ niektórych rodzajów działalności na stan powierzchni ziemi, w tym stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, oraz kierując się potrzebą ujednolicenia zasad i zminimalizowania kosztów badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, określi w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (dalej określono zawartość rozporządzenia). Niestety w polskim systemie prawnym akty wykonawcze wydawane są zazwyczaj z dużym opóźnieniem, a więc należy liczyć się z tym, że w najbliższym czasie nie będzie ww. rozporządzenia.


W tym czasie będzie obowiązywać, do momentu wejścia w życie nowego rozporządzenia, ale nie dłużej niż 24 miesiące od zmiany ustawy, rozporządzenie wydane w oparciu o art. 105 ust. 1 p.o.ś. sprzed zmiany.


Według art. 36 ust. 5 p.o.ś. po zmianie minister właściwy do spraw środowiska, mając na względzie wpływ niektórych rodzajów działalności na stan powierzchni ziemi, w tym stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, oraz kierując się potrzebą ujednolicenia zasad i zminimalizowania kosztów badań zanieczyszczenia gleby i ziemi, określi w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (dalej określono zakres).

Rozporządzeniem dotychczasowym jest r.s.j.g.z. Nie rozstrzyga ono jednak wszystkich problemów związanych z raportem początkowym itp. W tej sytuacji, jeżeli problem nie będzie uregulowany wprost w ustawie oraz w ww. rozporządzeniu, przydatne będą między innymi wskazówki Komisji Europejskiej. Ponieważ ww. wskazówki nie mają formy rozporządzenia, nie należy ich jednak traktować jako obowiązujące, ale jako pomocnicze. Z pewnością ww. wskazówki nie będą pełnić nadrzędnej roli nad krajowym aktem wykonawczym, tj. r.s.j.g.z.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.