Osoba jest zatrudniona u pracodawcy A - umowa o pracę na cały etat. Dnia 31 grudnia 2015 r. zawiera na okres czasu 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r. umowę zlecenia z pracodawcą B (osoba ta nie jest pracownikiem pracodawcy B). W umowie zawarto, że miesięczne wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia opiewa na kwotę 500 zł brutto (płatne każdego 28 miesiąca). W oświadczeniu do umów zlecenia wykazuje, że oprócz umowy o pracę, której przychód w skali miesiąca jest wyższy niż minimalne wynagrodzenie nie ma żadnych innych dodatkowych umów zleceń.
Jak ustalić oskładkowanie umowy zlecenia z pracodawcą B?
Ta sama osoba - wykazuje w oświadczeniu do umów zleceń, że oprócz umowy o pracę, której przychód w skali miesiąca jest wyższy niż minimalne wynagrodzenie posiada umowę zlecenia, która trwa np. od lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz zawiera z pracodawcą B na okres czasu 1 stycznia 2016 r. - 31 grudnia 2016 r. umowę zlecenia.
Jak ustalić oskładkowanie takich umów zlecenia?
 
 
Odpowiedź: zleceniobiorca zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, z zawartej umowy zlecenia obowiązkowo będzie podlegał jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Pozostałe ubezpieczenia mają dla niego charakter dobrowolny. Powyższe dotyczy wszystkich zawartych umów zlecenia.
 
Uzasadnienie:  dla zleceniobiorcy zatrudnionego w innym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia mają charakter dobrowolny, przy spełnieniu odpowiednich warunków. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) - dalej u.s.u.s.. Osoba ta jako pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym - art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 1 u.s.u.s., jak również ubezpieczeniu zdrowotnemu - art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm. - dalej u.ś.o.z. Jeżeli składki ze stosunku pracy są odprowadzane przez pracodawcę od podstawy wymiaru równej w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. - 1850 zł, a w przypadku osób w pierwszym roku pracy - 1480 zł), wówczas jako zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy zlecenia osoba ta podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e u.ś.o.z.) oraz może dobrowolnie na swój wniosek przystąpić do ubezpieczeń społecznych (art. 9 ust 1 i 1a u.s.u.s.). 
Przy zbiegu dwóch tytułów do ubezpieczeń - umowy o pracę z zagwarantowanym co najmniej minimalnym wynagrodzeniem oraz umowy zlecenia bez znaczenia pozostaje ilość zawartych umów zlecenia, bowiem z każdej z nich obowiązkowa jest jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zatem zarówno w obu przedstawionych opisanych przypadkach, umowy zlecenia - jedna lub obie zostaną objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, pod warunkiem osiągania przez zleceniobiorcę przychodu ze stosunku pracy w innej firmie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Przy dokonywaniu ustaleń dotyczących obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń zleceniodawca może oprzeć się na złożonym przez zleceniobiorcę oświadczeniu. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zleceniobiorca przedłoży wadliwe oświadczenie, wówczas to zleceniodawca będzie zobowiązany w przyszłości do skorygowania przekazanych dotychczas do ZUS dokumentów oraz opłacenia należnych składek.