Spółka, prowadząca działalność związaną z produkcją rybacką, wystąpiła z wnioskiem o udostępnianie jej informacji o środowisku, w postaci kopii dokumentów operatu wodnoprawnego.

Starosta odmówił udzielenia informacji.

Zdaniem organu operat zawiera informacje o wartości handlowej, w tym dane technologiczne, objęte tajemnicą innego przedsiębiorstwa. Informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, a przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

W ocenie organu ujawnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję podmiotu.

Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego.

WSA uznał skargę za zasadną.

Zdaniem sądu, organ nie wykazał, w jaki sposób udostępnienie zawartych w operacie informacji, nawet jeśli stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję przedsiębiorcy.

Nie wystarczające jest wskazanie, że nastąpiłoby to poprzez możliwość oszacowania wielkości produkcji i wysokości dochodów, a w konsekwencji ujawnienia stanu majątkowego gospodarstwa.

Brakło w uzasadnieniu decyzji wyjaśnienia, w jaki sposób dane zawarte w operacie pozwoliłyby na ustalenie powyższych informacji dotyczących przedsiębiorcy i w jaki sposób ich ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na konkurencyjną jego pozycję.

Jest to konieczne dla uznania, że dane informacje powinny być wyłączone z udostępnienia – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Kielcach z 7 października 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 639/15, prawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów