I. Wprowadzenie.
Eksploatacja infrastruktury drogowej wiąże się z odprowadzaniem wód opadowych z powierzchni pasa drogowego. Ten rodzaj korzystania ze środowiska wymaga zarówno skutecznych systemów odprowadzających, jak i oczyszczających omawiane wody. Wszelkie działania związane z doborem oraz utrzymywaniem tego typu urządzeń powinny być prowadzone przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów technicznych i formalno-prawnych.II. Przepisy regulujące formalny podział dróg.

Zasadniczy system prawny dotyczący dróg publicznych tworzy ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - dalej u.d.p.

Podział dróg na kategorie (ze względu na ich funkcje w sieci drogowej) został dokonany w art. 2u.d.p., są to:
- drogi krajowe (stanowiące własność Skarbu Państwa),
- drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (stanowiące własność właściwego samorządu województwa, powiatu i gminy).

Podział dróg na klasy (ze względów funkcjonalno-technicznych) został dokonany w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - dalej r.w.t.d.p., są to:
- autostrady, oznaczone symbolem „A”,
- ekspresowe, oznaczone symbolem „S”,
- główne ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolem „GP”,
- główne, oznaczone symbolem „G”,
- zbiorcze, oznaczone symbolem „Z”,
- lokalne, oznaczone symbolem „L”,
- dojazdowe, oznaczone symbolem „D”.

Zgodnie z § 4 ust. 2 r.w.t.d.p., drogi zaliczone do jednej z kategorii, powinny mieć parametry techniczne i użytkowe odpowiadające następującym klasom dróg:
1) Drogi krajowe – klasy A, S, GP i wyjątkowo kasy G,
2) Drogi wojewódzkie – klasy G, Z i wyjątkowo GP,
3) Drogi powiatowe – klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,
4) Drogi gminne – klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.

III. Przepisy regulujące wymagania techniczne w zakresie usuwania wód z powierzchni dróg.

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) - dalej pr. bud., drogi zaliczane są do kategorii obiektu budowlanego. W związku z tym, stosownie do art. 5 pr. bud., drogi powinny być projektowane i budowane w sposób zapewniający spełnienie wymagań m.in. pod względem bezpieczeństwa konstrukcji oraz użytkowania, jak też właściwego stanu technicznego, przy zapewnieniu m.in. usuwania wody opadowej.