Taras przy budynku znajduje się w odległości 0,8 m od granicy działki. Inwestor wystąpił o jego rozbudowę w kierunku prostopadłym do tej granicy.
Czy można rozbudować taki taras?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią § 12 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa.


Z przedstawionego w treści zadanego pytania stanu faktycznego wynika zatem, że obecna lokalizacja tarasu nie spełnia wymogów dotyczących minimalnych odległości takich części budynku jak taras. Stąd też rozbudowa tarasu w kierunku działki sąsiedniej oznaczać będzie w istocie dalsze naruszenie warunków technicznych określonych w rozporządzeniu r.w.t. W konsekwencji zatem stwierdzić należy, że tego typu rozbudowa tarasu nie będzie dopuszczalna bez uzyskania odstępstwa od warunków technicznych.

Nawet jeśli pierwotnie wybudowany taras wykonany został w czasie, w którym przepisy nie przewidywały odległości minimalnych tego typu elementów budynku od granicy działki sąsiedniej, to dalsze prace mające na celu zbliżenie obiektu (w zakresie tarasu) do granicy działki nie będą zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami.