W dniu 24.05.2017 r. skierowano do pierwszego czytania sejmowego poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1564), który zdaniem jego autorów, poprzez usprawnienie procesu zwrotu nadpłaconego VAT, miałby zapewnić neutralność tego podatku dla firm.

Pierwsza z proponowanych zmian, to skrócenie z 60 do 25 dni terminu zwrotu nadpłaconego podatku od towarów i usług.
Obecnie, co do zasady, termin zwrotu VAT wynosi 60 dni, a zwrot w terminie 25 dni jest zwrotem przyspieszonym, który jest możliwy tylko na wniosek i po spełnieniu określonych przepisami warunków. Co więcej, termin 60 dni może jeszcze zostać wydłużony w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zasadności zwrotu. Od 1.01.2017 r. wstrzymanie zwrotu VAT może nastąpić również na żądanie Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres nawet do 3 miesięcy.
 
Jak wskazują w uzasadnieniu do projektu jego autorzy, taka procedura zwrotu VAT zagraża płynności finansowej firm i powoduje, że podatek ten traci swój neutralny charakter.
Stąd proponowane skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni, przy jednoczesnym uproszczeniu procedury zwrotu VAT poprzez likwidację instytucji zwrotu przyspieszonego oraz wyszczególnienie czynności i procedur, których wszczęcie przez administrację skarbową będzie mogło stanowić podstawę do ewentualnego wydłużenia terminu zwrotu (mają to być: czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa i postępowanie podatkowe). Zmiany te mają na celu ograniczenie wstrzymania zwrotów VAT jedynie do sytuacji, w których urzędnicy mają solidne podstawy do przypuszczenia, że zwrot nie jest należny. Co za tym idzie, autorzy projektu proponują także ograniczenie obecnie silnych uprawnień organów ścigania (policja, prokuratura, CBA, CBŚ) poprzez wykreślenie przepisu pozwalającego na wstrzymanie zwrotu VAT na ich żądanie.
 
Warto zauważyć, że po nowelizacji, jeżeli przeprowadzona dodatkowa weryfikacja wykaże zasadność zwrotu, będzie należało wypłacić należną kwotę zwrotu wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.
Kolejnym problemem, który zdaniem autorów projektu zaburza neutralność VAT jest solidarna odpowiedzialność przedsiębiorców za nierzetelnych kontrahentów. Projektodawcy proponują by ograniczyć możliwość administracyjnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT w związku z dokonywaniem transakcji z podmiotami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń podatku w celu uzyskania korzyści majątkowej. Miałoby ono być możliwe wyłącznie w sytuacji, w której podatnik miał wiedzę o tych oszustwach, a nie jak obecnie, gdy administracja skarbowa uzna, że podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że takie oszustwa mają miejsce.
 
Przepisy w proponowanym brzmieniu miałyby wejść w życie 1.07.2017 r.