W marcu br. podpisana została umowa pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Centrum UNEP/GRID-Warszawa, reprezentującym organizacje realizujące projekt. W myśl umowy wartość dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 1 943 054 CHF.

Przedsięwzięcie, zaplanowane na lata 2012-2015, realizowane jest w polskiej części Karpat, na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. W jego ramach przewidziany jest szereg działań służących ochronie różnorodności biologicznej i krajobrazowej regionu.

Opracowana zostanie baza danych dotyczących potencjału dla gospodarki szałaśniczej, uwzględniająca stan siedlisk przyrodniczych, a na wybranych halach prowadzony będzie ekstensywny wypas owiec. Część działań ukierunkowana jest na promocję tradycyjnej gospodarki pasterskiej. Nie zabraknie spotkań i szkoleń skierowanych do mieszkańców regionu oraz inwestycji infrastrukturalnych w postaci elementów małej architektury pasterskiej (np. kolyby, bacówki, żłoby).@page_break@


Niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego tego obszaru ma także właściwy sposób prowadzenia działalności turystycznej. Z tego też względu, wśród działań Projektu zaplanowano opracowanie strategii rozwoju zrównoważonej turystyki (dla części Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego).


Organizacje realizujące Projekt stawiają sobie także za zadanie stworzenie koalicji społeczności lokalnych, władz publicznych, organizacji pozarządowych i instytucji ochrony przyrody na rzecz wdrażania Konwencji Karpackiej. Zaplanowany jest szereg spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli tych środowisk.

Karpaty są naszym dziedzictwem i naturalnym skarbem, o który musimy razem dbać – podkreśla Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Wprowadzenie w życie postanowień Konwencji Karpackiej daje szansę nie tylko na ochronę różnorodności biologicznej Karpat, ich harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy, ale również na zachowanie oryginalnej kultury i tradycji tego regionu. Dlatego też, tak istotne jest aktywne zaangażowanie w proces wdrażania Konwencji Karpackiej środowisk lokalnych, władz i instytucji, a przede wszystkim ich stała współpraca.

W ramach projektu powstanie portal „Informatorium karpackie” przeznaczony do gromadzenia danych i komunikacji. Na portalu znajdą się informacje dotyczące zagadnień przyrodniczych, kulturowych, turystycznych, społeczno-gospodarczych dostosowane do różnych grup odbiorców.

Projekt „Karpaty łączą” realizowany jest przez: Centrum UNEP/GRID-Warszawa (lider projektu), Stowarzyszenie Ekopsychologia (Kraków), Regionalne Centrum Ekologiczne (Warszawa), Tatrzańsko-Beskidzka Spółdzielnia „Gazdowie” (Leśnica), „Beskid Zielony” Lokalna Organizacja Turystyczna (Gorlice). Partnerem przedsięwzięcia jest także Wydział Geografii Uniwersytetu w Genewie. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Środowiska, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.