Żądanie może być przekazane bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli ogół informacji posiadanych przez Szefa KAS, w szczególności wyniki analizy ryzyka, ale także inne okoliczności znane organom KAS dzięki informacjom podatkowym oraz pracy operacyjnej i analitycznej, wskazują, że przedsiębiorca może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku przedsiębiorcy jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Ocena tych przesłanek należeć będzie do Szefa KAS. Żądanie może dotyczyć blokady jednego rachunku lub mogą zostać wystosowane żądania blokady wielu/wszystkich rachunków przedsiębiorcy. Żądanie powinno zawierać również numer rachunku, termin oraz podstawę prawną blokady.

Projektowane rozwiązanie ma za zadanie doraźne powstrzymanie transferu poza polski system bankowy (system SKOK) środków pieniężnych, które w przyszłości powinny zostać przeznaczone na zapłatę należnego podatku. W okresie 72 godzin Szef KAS powinien podjąć czynności mające na celu bliższe zbadanie sprawy, dzięki czemu możliwe będzie podjęcie dalszych adekwatnych działań w celu potwierdzenia lub zanegowania prawdopodobieństwa, że dany rachunek był zaangażowany do działań związanych z wyłudzeniami.
 
Przepisy dotyczące blokady rachunku przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 72 godziny ze względu na swój prewencyjny charakter oraz krótki czas trwania blokady nie przewidują możliwości wniesienia środka zaskarżenia. Termin 72 godzin byłby zbyt krótki na rzetelne rozpatrzenie takiego środka, zaś ze względu na krótki czas trwania blokady dolegliwość nie wydaje się, według projektodawców, zbyt daleko idącą, gdyż blokada jest nakładana w interesie publicznym, w celu zapobieżenia transferu nieopodatkowanych środków poza polski system bankowy (system SKOK).
 
Zaznaczyć należy, że przesłanka blokady rachunku dotyczy stanu hipotetycznego, co powoduje, że ich zaistnienie zawsze podlegać będzie ocenie. Nie jest także możliwe skatalogowanie sytuacji, które spełniają tę przesłankę. Spełnienie przesłanki blokady rachunku przedsiębiorcy nastąpi, jeśli z informacji posiadanych przez Szefa KAS wynika, że przedsiębiorca może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku przedsiębiorcy jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. Wśród tych informacji, powinna być informacja o wynikach analizy ryzyka.
 
Po wpłynięciu żądania Szefa KAS bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie odnotowuje datę i godzinę jego pobrania oraz blokuje rachunek przedsiębiorcy, zgodnie z jego treścią, a następnie informuje Szefa KAS o dacie i godzinie pobrania żądania i dokonania blokady rachunku przedsiębiorcy oraz saldzie tego rachunku w momencie dokonania blokady. Wskazanie daty i godziny pobrania żądania jest uzasadnione krótkim terminem stosowania tego środka rozliczanego godzinowo oraz grożącą odpowiedzialnością karną za niedopełnienie obowiązku wykonania blokady rachunku.
 
Obowiązek „niezwłocznego” dokonania blokady oznacza, że blokada następuje z uwzględnieniem techniczno-organizacyjnych możliwości danego banku. W praktyce oznacza to, że w zależności od tego, czy blokada będzie dokonywania automatycznie, w różnych bankach (SKOK-ach) może upłynąć różny czas od wpłynięcia żądania blokady do jej dokonania przez bank (SKOK). Do liczenia okresu 72 godzin nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 
O blokadzie rachunku, numerze zablokowanego rachunku, terminie i podstawie prawnej blokady Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie informuje właściwego dla przedsiębiorcy naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego, prokuratora, a także przedsiębiorcę. Organy podatkowe powinny mieć informacje o podatniku, co do którego zachodzą przesłanki dokonania blokady, aby ewentualnie podjąć czynności wobec takiego podatnika (np. wszcząć postępowanie podatkowe lub podjąć czynności sprawdzające). Taka informacja może być również przydatna dla prokuratora, który może wszcząć postępowanie przygotowawcze lub przejąć je do prowadzenia.
Ustanowienie blokady na okres nie dłuższy niż 72 godziny nie ma charakteru bezwzględnego. Szef KAS przekazuje bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie uchylenia blokady, jeżeli stwierdzi, że ustała przesłanka blokady rachunku. Szef KAS może przekazać bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie ograniczenia blokady rachunku do wskazanego zakresu.
 
Działania Szefa KAS w zakresie blokad rachunków dokonywanych na okres nie dłuższy niż 72 godziny poddane zostaną kontroli wykonywanej przez ministra finansów. Kontrola będzie wykonywana nie rzadziej niż raz na kwartał.
Jeżeli Szef KAS poweźmie obawę, że istniejące lub mające powstać zobowiązanie podatkowe lub zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich przedsiębiorcy-posiadacza rachunku nie zostaną wykonane, może on wydać postanowienie o przedłużeniu terminu blokady rachunku przedsiębiorcy na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące.
Po wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu blokady rachunku przedsiębiorcy Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie przedłużenia terminu blokady tego rachunku. Przedsiębiorca może zaskarżyć postanowienie do Szefa KAS. Na postanowienie Szefa KAS wydane w wyniku rozpatrzenia zażalenia służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Zakłada się, że blokada rachunku przedsiębiorcy na okres do trzech miesięcy pozwoli na zgromadzenie materiału dowodowego stanowiącego podstawę wydania przez właściwy organ odpowiedniego aktu zabezpieczenia, stanowiącego podstawę do dokonania zabezpieczenia wierzytelności z zablokowanego rachunku przedsiębiorcy w jednym z podanych trybów: w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub Kodeksu postępowania karnego. W przeciwnym razie blokada rachunku przedsiębiorcy upada.
Zakaz wypłat z rachunku będącego przedmiotem blokady nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Na wniosek przedsiębiorcy Szef KAS może wyrazić zgodę na wypłatę na bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę, zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady oraz podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od wypłacanego wynagrodzenia – po przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu organu podatkowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego istnienie umowy o pracę.
 
Blokada rachunku przedsiębiorcy przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową na 72 godziny, a następnie na maximum 3 miesiące oraz zmiana jej zakresu następuje na wyraźne żądanie Szefa KAS, a zatem nie rodzi ona dla tych instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej odrębnymi przepisami.
Aby zapewnić skuteczność blokady rachunku, co do zasady, środki na zablokowanym rachunku bankowym nie będą podlegały zajęciu w sądowym bądź administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Wyjątkiem jest wypłata zasądzonych alimentów i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonych tytułem odszkodowania oraz przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne, należnych od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia. Wymienione wyjątki podlegają jednak ograniczeniu kwotowemu do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.