Czy starosta może skorzystać zart. 64b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., wydając na spółkę wodną decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód w przypadku gdy urządzenie wodne - rów melioracji wodnej szczegółowej - jest urządzeniem spółki wodnej (ponieważ na tym terenie działa spółka wodna) i przez dłuższy czas nie spełnia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego, a wręcz powoduje szkody?


Odpowiedź:

Jeżeli przedmiotowy rów nie spełnia poprzedniej funkcji i szkodliwie oddziałuje na grunty, z uwagi na zaniedbania w jego prawidłowym utrzymywaniu, to zastosowanie przepisu art. 64b pr. wod. jest możliwe. Przepis ten pozwala staroście, w drodze decyzji, nakazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin wykonania tych czynności.


Należy jednak zwrócić uwagę na zastosowane w tym przepisie określenie "przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego". Powyższe oznacza, że przedmiotowy rów ma spełniać planowaną funkcję, czyli odwadniać taki sam obszar i to obszar spełniający taką samą funkcję. Jeżeli zatem teren, który odwadnia ten rów, został zurbanizowany i do tego rowu odprowadzane są dodatkowe ilości wód z dachów i terenów utwardzonych lub do tego rowu odprowadzane są wody opadowe z innych terenów (zakładów, dróg, autostrad), to w takim przypadku, nie występuje "przywrócenie poprzedniej funkcji", gdyż funkcje tego rowu zostają zmienione. W takiej sytuacji występuje potrzeba przebudowy rowu, w której to przebudowie powinny uczestniczyć zakłady, których działalność powoduje potrzebę jego przebudowy.