Sejm znowelizował 17 marca br. ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 293 posłów, 153 było przeciw, dwóch parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Senat 14 kwietnia przyjął ustawę bez poprawek. 

Wraz ze wstrzymaniem sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) w 2016 r., podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości z ZWRSP stała się dzierżawa.  Zdaniem rządu, forma ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych. Stwarza ona bowiem możliwość dogodnego sposobu użytkowania gruntów i budynków, nie wymagając przy tym angażowania przez dzierżawców znacznych środków finansowych – jak ma to miejsce w przypadku trwałego nabycia nieruchomości.

Czytaj: NIK: Restrykcyjna ustawa zahamowała obrót ziemią>>

Zdaniem rządu, który przygotował projekt, dzięki wstrzymaniu w 2016 r. sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osiągnięty został zamierzony cel – zahamowanie wzrostu cen gruntów z ZWRSP oraz ustanowienie dzierżawy podstawową formą rozdysponowania nieruchomości rolnych z ZWRSP. - Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeciwdziałało także spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych przez podmioty, które nie gwarantowały – zgodnego z interesem społecznym – wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Z rządowej informacji wynika, że według stanu na 31 sierpnia 2020 r., obszar gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu wynosił ponad 1,3 mln ha, z czego grunty oddane w dzierżawę stanowiły ponad 1,0 mln ha.

 


 

Najważniejsze rozwiązania:

  • Przedłużenie okres wstrzymana sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r.
  • Uregulowanie kwestii wstrzymania sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, aby uniknąć pojawienia się ewentualnych wątpliwości w tym zakresie.
  • Doprecyzowanie, że we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zgody na sprzedaż nieruchomości, ich części lub udziałów we współwłasności – wchodzących w skład ZWRSP – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż.
  • Utrzymanie zasadę, zgodnie z którą wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład ZWRSP nie dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele, które nie są rolnicze, czyli tzw. nieruchomości inwestycyjnych.  

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 maja 2021 r.