Projekt zawiera przepisy zapewniające odpowiednią ochronę konsumentów oraz regulacje korzystne dla przedsiębiorców. Zdaniem rządu proponowane rozwiązania powinny ograniczyć wiele problemów, jakich doświadczają konsumenci i sprzedawcy, w tym m.in. internetowi. Jak zaznacza rząd dla przedsiębiorców wejście w życie proponowanych rozwiązań oznacza przede wszystkim ujednolicenie i zarazem doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieranych umów. Projekt reguluje m.in. prawo do informacji, zasady ustalania i ponoszenia kosztów umów, zasady odstępowania od umów, uprawnienia w przypadku wadliwości rzeczy sprzedanej oraz te wynikające z gwarancji. Konsumenci zyskają gwarancję szerokiego dostępu do informacji związanych z zawieraniem umów. Ma to ułatwić podejmowanie świadomych decyzji oraz pełniejsze korzystanie z przysługujących praw. Przedsiębiorcy będą mieli m.in. obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na obciążenie go jakimikolwiek płatnościami. Zgodnie z projektem,  z 10 do 14 dni wydłużony ma być okres, w którym konsument zawierający umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. przez Internet) będzie mógł od niej odstąpić bez podania przyczyny. Ponadto projekt przywraca elastyczny model odpowiedzialności za wadę rzeczy, który jest korzystny zarówno dla sprzedawcy, jak i kupującego. Zgodnie z proponowaną nowelizacją będą obowiązywać tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie rękojmi oraz gwarancji. Jeżeli rzecz będzie wadliwa, kupujący będzie mógł zażądać od razu obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Konsument ma mieć co do zasady swobodę wyboru postępowania w przypadku stwierdzenia wady nabytej rzeczy. Sprzedawca będzie zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o wadliwości towaru.