Odpowiedź: skuteczne jest już samo podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki. Nie zwalnia to oczywiście z obowiązku zgłoszenia zmiany umowy do KRS.

Uzasadnienie: zgodnie z przepisami art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – dalej u.k.r.s., wniosek o wpis do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Natomiast zgodnie z przepisami art. 26 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – dalej k.s.h., zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
4) nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.
Wszelkie zmiany wymienionych wyżej danych trzeba zgłosić sądowi rejestrowemu.
Uznaje się jednak, że zmiana umowy spółki jest skuteczna już w dacie wprowadzenia zgodnie z uchwałą o zmianie, a nie z chwilą rejestracji. Zdaniem jednego z sądów administracyjnych, to treść uchwały wspólników przesądza o charakterze i dacie zmian spółki i nie może tego zmienić nawet treść umowy spółki (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2010 r., I SA/Kr 1811/09).
Przepisy k.s.h. nie uzależniają skuteczności wprowadzanych zmian w umowie od zgłoszenia do KRS. Zgłoszenie takie traktuje się jako wpisy deklaratoryjne, ujawniającymi o zaistniałej sytuacji. Spółka informuje tym samym sąd rejestrowy o zaistniałych już okolicznościach, np. o zmianie umowy spółki.
Ponadto z art. 9 k.s.h. wynika, że zmiana postanowień umowy spółki osobowej wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. Warto pamiętać o tym w kontekście skuteczności samej uchwały o zmianie umowy.
 
Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym