Do jakiego procesu odzysku zakwalifikować działania polegające na sortowaniu odzieży używanej, jej naprawie, czyszczeniu oraz podziale na odzież przeznaczoną do dalszego użytkowania i pozostałości przeznaczone do dalszego zagospodarowania, np. do produkcji czyściw?


Odpowiedź:

Jeżeli odpady w postaci używanej odzieży są sortowane, to proces ten należy klasyfikować jako proces odzysku R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11.

Uzasadnienie:Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - dalej u.o., określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12, określonymi w załączniku nr 1 do u.o. W załączniku nr 1 do u.o. w przypadku procesu R12 został dodany przypis wskazujący, że proces ten przypisywany jest, jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, i może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11.

Dlatego w przypadku sortowania odpadów w postaci używanej odzieży proces R12 wydaje się najbardziej odpowiedni. Należy jednak podkreślić, że jeżeli podmiotowi zbierającemu odzież używaną zostanie przekazana odzież używana nie jako odpady ale jako produkty nadające się do dalszego użycia, to sortując tę odzież nie będzie wykonywany proces odzysku. Odzież nie nadająca się do dalszego użycia wyodrębniona podczas sortowania będzie odpadem wytworzonym przez podmiot sortującą tę odzież. Pozostała odzież nie będzie traktowana jako odpady.