BBI jest mniej­szo­ścio­wym udzia­łow­cem w tym przed­się­wzię­ciu, wy­ło­ży­ło 2 mln eu­ro. Po­zo­sta­łe 63 mln eu­ro po­cho­dzi z ka­sy ame­ry­kań­skie­go fun­du­szu, któ­ry za­rzą­dza ak­ty­wa­mi o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej 2,6 mld do­la­rów.
Bu­dy­nek zo­stał sprze­da­ny bez ob­cią­że­nia kre­dy­ta­mi za­cią­gnię­ty­mi przez Or­co, któ­re do tej po­ry wy­da­ło na ca­łą in­we­sty­cję ok. 700 mln zł.
We­dług za­pew­nień pre­ze­sa BBI De­ve­lop­ment Mi­cha­ła Skot­nic­kie­go pra­ce wy­koń­cze­nio­we w Zło­tej 44 zo­sta­ną wzno­wio­ne w I kw. 2015 r. Pre­zes sza­cu­je, że po­trze­ba po­nad 100 mln zł, by bu­dy­nek był w ta­kim sta­nie, że mógł­by zo­stać ode­bra­ny do użyt­ko­wa­nia. Nie ujaw­nia, ile kosz­to­wać bę­dzie wy­koń­cze­nie miesz­kań.
We­dług no­wych pla­nów wie­żo­wiec ma być go­to­wy w dru­giej po­ło­wie 2016 r., sprze­daż lo­ka­li zo­sta­nie wzno­wio­na już na prze­ło­mie 2014 i 2015 r.

Źródło: Rzeczpospolita

Czytaj także: Greenberg Traurig doradzał przy nabyciu tzw. Szklanego Żagla>>>