Sprzedaż środka trwałego

PIT/CIT
 
Jeżeli samochód stanowi środek trwały przedsiębiorstwa, wydatki na jego nabycie pomniejszają dochód poprzez odpisy amortyzacyjne.
 
Przykład
 
Przedsiębiorca F kupił w styczniu 2013 r. nowy samochód osobowy za cenę 60.000 zł netto. Zgodnie z ówczesnymi przepisami VAT pan F. odliczył VAT w kwocie 6000 zł, pozostała część tego podatku (7800 zł) powiększyła wartość początkową środka trwałego. Pan F. amortyzował samochód liniowo (stawka 20%). W grudniu 2014 r. samochód został sprzedany za kwotę netto 50.000 zł.
Przychodem ze sprzedaży samochodu jest cena określona w umowie sprzedaży.
 
Przychód powstaje w momencie wydania samochodu nabywcy. Jeżeli jednak przed wydaniem samochodu sprzedawca wystawił fakturę albo otrzymał zapłatę, przychód powstaje w dniu wystawienia faktury albo w dniu płatności. Innymi słowy, przychód ze sprzedaży powstaje w najwcześniejszym z trzech momentów:
a) wydania towaru,
b) wystawienia faktury bądź,
c) otrzymania całości zapłaty.
 
Analogicznie jak w przypadku sprzedaży prywatnej organy podatkowe mają prawo skorygować przychód, jeżeli odbiega on od wartości rynkowej.
 
W przedstawionym powyżej przykładzie przychód wyniesie: 50.000 zł.
 
Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży samochodu stanowiącego środek trwały są udokumentowane wydatki na nabycie lub ulepszenie środka trwałego, pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne. Pod pojęciem ulepszenia samochodu należy rozumieć działania mające na celu zwiększenie jego wartości użytkowej, jak np. montaż instalacji LPG, haka holowniczego czy też CB-radio. Ulepszeniem samochodu nie jest jego naprawa czy serwisowanie, chyba że samochód został kupiony w stanie uszkodzonym (uszkodzenie zaniżało, a naprawa zwiększyła wartość pojazdu).
 
W przedstawionym przykładzie koszt uzyskania przychodu należy obliczyć według następującego schematu:
67.800 zł – wartość początkowa,
1,67% – stawka procentowa miesięcznego odpisu amortyzacyjnego (20%/12),
22 miesiące – okres amortyzacji samochodu przed sprzedażą.
Koszt uzyskania przychodu wyniesie zatem: 67.800 zł x 1,67% x 22 = 24.860 zł.
 
Dochód ze sprzedaży wyniesie: 50.000 zł – 24.860 zł = 25.140 zł
Dochód ze sprzedaży środka trwałego łączy się z innymi dochodami z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach wybranych przez przedsiębiorcę (stawka 18% i 32% albo stawka liniowa ww. 19%).
 
Powyższe zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży środka trwałego występują również w spółkach kapitałowych (dochód podlega CIT według stawki 19%). Niniejszy poradnik nie zawiera jednak opisu skutków podatkowych sprzedaży samochodów objętych w ramach działań restrukturyzacyjnych (np. wniesienia aportem czy dywidendy rzeczowej). Każdy przypadek takiej sprzedaży powinien być przedmiotem odrębnej analizy.
 
VAT
 
Sprzedaż samochodu stanowiącego środek trwały przedsiębiorstwa podlega VAT. Sprzedaż podlegająca VAT może być albo opodatkowana VAT, albo zwolniona z tego podatku. Po nowelizacjach przepisów z dnia 1 stycznia oraz dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodu będzie zwolniona z VAT pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
 
• samochód był wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz
• obecnemu sprzedawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu lub imporcie tego samochodu.
W praktyce oba warunki są ze sobą ściśle związane (tzn. brak prawa do odliczenia wynika z prowadzenia działalności zwolnionej).
 
Przykład
 
X sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (zwolnienie z VAT). Firma posiada flotę samochodów, wykorzystywanych przez agentów (dojazdy do klientów w celu zawarcia umów ubezpieczenia). X sp. z o.o. nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie samochodów. Sprzedaż pojazdów podlega zwolnieniu.
 
Przykład 
 
Przedsiębiorca V korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na niski pułap obrotów (150.000 zł). Przedsiębiorca kupując samochód na potrzeby działalności gospodarczej nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego. Odsprzedaż samochodu podlega zwolnieniu z VAT.
 
Pamiętaj!
Z uwagi na wymóg wykorzystania samochodu jedynie do działalności zwolnionej z VAT oraz wymóg braku prawa do odliczenia VAT naliczonego, sprzedaż samochodu w ramach przedsiębiorstwa niezwykle rzadko będzie zwolniona z VAT.
 
 
Jeżeli sprzedaż samochodu podlega VAT (tzn. jest opodatkowana albo zwolniona z VAT) podatek PCC nie występuje. Stąd sprzedaż samochodu w ramach przedsiębiorstwa nie generuje u nabywcy obowiązku rozliczenia PCC.
 
(...)