Zgodnie z projektem, w przypadku sprzedaży gruntów leśnych przez osobę fizyczną lub prawną lub przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez PGL LP, przysługiwać będzie z mocy ustawy prawo pierwokupu tych gruntów.

Jeżeli przeniesienie własności wskazanych gruntów, następować będzie w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu (tzw. prawo wykupu). Analogiczne rozwiązania przewiduje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w odniesieniu do gruntów rolnych. Prawo pierwokupu i wykupu nie będzie dotyczyć przypadków zbycia na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia, zarówno ustawowego jak i testamentowego.

Autorzy projektu wskazują, że wprowadzenie omawianych regulacji jest niezbędne dla wymaganego powiększenia areału lasów narodowych oraz realizowania programu wzrostu lesistości kraju. Warto dodać, że prawo pierwokupu gruntów na rzecz Skarbu Państwa zostało już z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzone w ustawie o ochronie przyrody w odniesieniu do parków narodowych.