W trakcie trwającego posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą w trzecim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Projekt dostosowuje polskie prawo do regulacji unijnych m.in. w zakresie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

W celu uniknięcia konfliktu interesów projekt zawiera przepisy mające zapewnić bezstronność w sytuacji, gdy organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, np. gmina, jest jednocześnie inwestorem. W takiej sytuacji decyzję będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Żeby poprawić jakość dokumentacji przygotowywanej w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu na środowisko będą musiały być opracowywane przez ekspertów z odpowiednim wykształceniem lub doświadczeniem. Chodzi m.in. o absolwentów kierunków technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska oraz m.in. o osoby posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w zespołach przygotowujących takie raporty.

Projekt wydłuża z 4 do 6 lat termin, w którym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  będzie można dołączyć do wniosku o kolejną decyzję inwestycyjną. W przypadku inwestycji realizowanych etapowo termin zostanie wydłużony z 6 do 10 lat. Uzyskanie decyzji nie będzie konieczne w szczególnych przypadkach ustawowych, w tym np. dotyczących projektów związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa lub bezpieczeństwem cywilnym, tj. przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludności.

Projekt rozszerza też katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym m.in. o Sejm, Senat, sądy i trybunały. Tryb udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w odniesieniu do Sejmu i Senatu określać będą ich regulaminy.

Rząd przyjął projekt 7 lipca 2015 r. Projekt wpłynął do Sejmu 15 lipca 2015 r. , a następnie został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 22 lipca br. Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie, a następnie 24 lipca br. przyjęła sprawozdanie wraz z poprawkami. 5 sierpnia br. podczas drugiego czytania projektu została zgłoszona do niego poprawka dotycząca zmian w terminie wejścia w życie niektórych przepisów ustawy. W związku z tym projekt został ponownie skierowany do komisji.

Źródło: www.sejm.gov.pl,