Chodzi o projekt nowelizacji ustawy 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, mający wdrażać dyrektywę UE zwiększającą uprawnienia organów ochrony konkurencji państw członkowskich, który według rządowego planu prac legislacyjnych może być przyjęty już w I kw. tego roku. Z rządowej zapowiedzi wynika, że celem nowelizacji jest skuteczniejsze egzekwowanie prawa oraz usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Kara łączna płacona solidarnie

Według projektu, odpowiedzialność za karę łączną nałożoną na podmioty uczestniczące w zabronionym działaniu ma być solidarna i oparta na nowych, szczegółowych zasadach obliczania obrotu z uwzględnieniem wyników podmiotów wywierających decydujący wpływ oraz przedsiębiorców, na których wpływ ten był wywierany.

Kara, która będzie mogła zostać nałożona na podmioty, nie będzie mogła przekroczyć 10 proc. sumy całkowitej obrotu w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary dla każdego z nich. Według nowych przepisów przedsiębiorcą byłaby również osoba fizyczna, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

 


Projekt proponuje zastąpienie pułapu kwotowego kar pułapem określanym przez procent obrotu (grzywna nie większa niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok jej nałożenia). Nowością ma być również możliwość nałożenia na przedsiębiorcę kary w przypadku, gdy nieumyślnie nie wykonuje on decyzji prezesa UOKiK. Niewykonanie decyzji organu wiąże się z możliwością nałożenia na przedsiębiorcę kary okresowej w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. średniego dziennego obrotu danego podmiotu w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary za każdy dzień opóźnienia.

Czytaj: Surowe kary dla firm i menedżerów z branży fitness za zmowę rynkową>>
 

Nowe zasady powoływania prezesa UOKiK

Według projektu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powoływany ma być na pięcioletnią kadencję, a także odwoływany przez prezesa Rady Ministrów.  - Celem zmiany ma być większa niezależność Urzędu i umożliwienie planowania polityki ochrony konkurencji i konsumentów w dłuższej perspektywie czasowej - napisano w uzasadnieniu projektu.

Odwołanie prezesa przed końcem jego kadencji ma być możliwe wyłącznie w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także pozbawienia praw publicznych, złożenia rezygnacji, utraty obywatelstwa polskiego lub stwierdzenia orzeczeniem lekarskim choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji.