Odpowiedź: samochód z kratką może być jednorazowo amortyzowany, nie jest bowiem samochodem osobowym.

Uzasadnienie: podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (a więc również środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Samochodem osobowym nie jest jednak samochód z kratką, o ile spełnia warunki przewidziane w art. 5a pkt 19a lit. a, b, f u.p.d.o.f., wyliczone tam pojazdy zostały bowiem wyłączone z zakresu definicji samochodu osobowego. Pod pojęciem samochodu z kratką należy przy ty rozumieć obecnie:
a) pojazd samochodowy mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
b) pojazd samochodowy mający więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków
f) inne pojazdy samochodowe, jeśli liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
– 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
– 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
– 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;
Taki samochód z kratką zatem nie stanowi samochodu osobowego, może podlegać na ogólnych zasadach jednorazowej amortyzacji. Konieczne będzie jednak przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz posiadanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji o spełnieniu tych wymagań (w stosunku do pojazdów wymienionych w pkt a i b - art. 5d ust. 1 u.p.d.o.f.) lub samą treść dowodu rejestracyjnego w zakresie ilości miejsc i ładowności (pojazdy z pkt f - art. 5d ust. 1 u.p.d.o.f.).
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2010 r., DD2/033/38/BRT/KBF/10/PK-36.