Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r. Trybunał uznał za niekonstytucyjny zakres, w jakim ustawa z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie dotyczy dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego.

Nowelizacja określa organy uczestniczące w postępowaniu dyscyplinarnym, ich skład oraz sposób wyboru. Reguluje też tryb i zasady postępowania dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim, katalog przewinień łowieckich i kar dyscyplinarnych oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie ze zmianami, członkowie PZŁ będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie takie jak m.in. naruszenie statutu PZŁ oraz polowanie w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką. Organami dyscyplinarnymi w PZŁ będą: Główny Sąd Łowiecki oraz okręgowe sądy łowieckie. Z kolei organami odpowiedzialnymi za prowadzenie dochodzeń o przewinienia łowieckie będą: Główny Rzecznik Dyscyplinarny i rzecznicy okręgowi. Postępowanie przed sądem łowieckim będzie wszczynane na ich wniosek. Ustawa wprowadza dwuinstancyjne postępowanie przed sądami łowieckimi. W pierwszej instancji sprawy będą rozpatrywane przez okręgowe sądy łowieckie. W przypadku ich orzeczeń kończących sprawę strony będą mogły odwołać się do Głównego Sądu Łowieckiego.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 10 października 2013 r. w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Drugie czytanie Izba przeprowadziła 11 grudnia br. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.