O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty ujęte w zaktualizowanych wojewódzkich planach gospodarki odpadami, zgodnych ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ten sposób konkurs wpisuje się w prowadzoną przez Ministerstwo Środowiska „rewolucję śmieciową”.

Minister Środowiska ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności - Priorytetu II działania 2.1 (Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów.
Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 4 czerwca - 20 sierpnia 2012 r. Pieniądze będą mogły być wydawane do końca 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się kompleksowe, tj. uwzględniające różne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania wielu rodzajów odpadów, projekty z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 150 tys. mieszkańców.
Uprawnionymi do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego (np. spółki komunalne).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce „Programy”.

Źródło: www.mos.gov.pl