Zmiany przewidziane w projekcie Prawo własności przemysłowej mają na celu pełną implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Czytaj też: Zmiany w prawie własności przemysłowej mogą wejść w życie

Opłata w określonym terminie

Rozwiązania zawarte w projekcie przewidują nowe korzyści dla przedsiębiorców dotyczące w szczególności:

  • odejście od zasady przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy na pisemny wniosek uprawnionego na rzecz uiszczenia opłaty w określonym terminie, prowadzące do odformalizowania sposobu przedłużania ochrony znaku towarowego, prowadzące do szybszego i sprawniejszego załatwiania spraw w tym zakresie przez Urząd Patentowy RP;
  • wprowadzenie obowiązku informacyjnego Urzędu Patentowego RP w zakresie zbliżającego się terminu uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony znaku towarowego.

Czytaj: Ustawa o znakach towarowych wraca do Sejmu

Minimalne wynagrodzenie bez dodatku stażowego

Projektowana regulacja zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy. Nowelizacja polega na zmianie brzmienia art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, poprzez dodanie pkt 5 w brzmieniu: „dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy.

Informacja o środowisku

Celem projektowanych zmian ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie jest przede wszystkim usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych, zarówno po stronie podmiotów planujących realizację inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również podmiotów opracowujących dokumenty podlegające strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany dotyczą także organów administracji publicznej uczestniczących w procesie podejmowania rozstrzygnięć w tych sprawach.

Czytaj: Rząd już nie chce centralizować dyrekcji ochrony środowiska

W zakresie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  1. Projekt zakłada likwidację postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zamiast wydania postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy ooś, organ zakończy postępowanie wydając decyzję środowiskową. Przewiduje się, że rozwiązanie to przez zmniejszenie czynności urzędowych przyczyni się do uproszczenia i skrócenia czasu trwania postępowań o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  2. Projekt zakłada zmianę art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy ooś, polegającą na uchyleniu tego przepisu, czego konsekwencją będzie przekazanie wójtom, burmistrzom i prezydentom miast kompetencji do orzekania w sprawach „pozostałych przedsięwzięć”, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny. Jednocześnie proponuje się dodanie art. 64 ust. 1d, aby regionalny dyrektor ochrony środowiska wypowiadał się w sposób wiążący (w drodze uzgodnienia) o konieczności przeprowadzenia oceny. Biorąc pod uwagę, że w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kluczową rolę pełni ocena oddziaływania na środowisko, jako instrument, który w największym stopniu wpływa na ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia, uznano, że proponowany przepis zagwarantuje wymóg właściwego rozdziału funkcji pozostających w konflikcie przy wykonywaniu obowiązków wynikających z art. 9a dyrektywy 2011/92/UE, właśnie poprzez przekazanie organowi „niezależnemu” decyzji w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie nadanie regionalnym dyrektorom ochrony środowiska kompetencji, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy ooś (omówiono w pkt 1.I.8 i pkt 2.I.8), wzmocni nadzór nad działaniem jednostek samorządu terytorialnego w tego typu sprawach.
  3. Przy ubieganiu się o wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej nie będzie wymagane wykazanie, że przedsięwzięcie przebiega etapowo. Ponadto projekt ustawy zakłada, że wniosek w tej sprawie będzie mógł zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
  4. Podstawowym rozwiązaniem mającym ułatwić przygotowanie niezbędnych dokumentów, składanych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest zniesienie obowiązku przekazywania do organu wydającego decyzję środowiskową wypisów z rejestru gruntów w sytuacji, gdy znajdzie zastosowanie art. 49 Kpa, zgodnie z którym zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu będzie następować w formie publicznego obwieszczenia. Obecnie art. 49 Kpa ma zastosowanie, kiedy liczba stron postępowania przekracza 20, natomiast projekt zakłada stosowanie tego przepisu w przypadku, kiedy liczba stron przekroczy 10.

 

Żegluga i VAT

Bogaty program posiedzenia uzupełnia jeszcze takie punkty jak:

  • projekt ustawy o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym, a także  
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

 

Ponadto minister finansów przedstawi opracowany w resorcie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.