Zgodnie z projektem ustawy, jedynie trzy podmioty: zakłady przetwarzania, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – będą mogły zajmować się zbieraniem  niekompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części. Rozwiązanie to ma zminimalizować nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów do tzw. punktów skupu złomu i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych, zwłaszcza że postępowanie takie jest niebezpieczne dla ludzi i środowiska.

W projekcie ustawy zawarto nowe rozwiązania dotyczące audytu zewnętrznego. Jego celem będzie sprawdzanie, czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakłady przetwarzania, przestrzegają prawa ochrony środowiska w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, w tym procesów przetwarzania.

Nowa ustawa zobowiąże również sprzedawców detalicznych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących sklepy o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm. W praktyce oznacza to, że do sklepu będzie można oddać małe sprzęty, np. suszarkę, elektryczną szczoteczkę do zębów – bez konieczności nabycia w nim nowego towaru. Na podstawie nowych przepisów sprzedawca (detaliczny i hurtowy), który dostarczy klientowi nowy sprzęt, np. przywiezie mu lodówkę lub telewizor, musi nieodpłatnie odebrać stary sprzęt, czyli nie będzie mógł za to żądać dodatkowej opłaty.

Zgodnie z projektem:

- do końca 2015 r. przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie zobowiązany do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu, pochodzącego z tych gospodarstw, w wysokości odpowiadającej co najmniej 35 proc. masy wprowadzonego do obrotu sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym (4 kg na mieszkańca w roku);

- od 1 stycznia 2016 r. do końca 2020 r. wprowadzający sprzęt będzie musiał osiągać minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie niższej niż 40 proc. masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach; a w przypadku sprzętu oświetleniowego - nie mniej niż 50 proc.;

- od 1 stycznia 2021 r. wprowadzający sprzęt musi realizować minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie mniejszej niż 65 proc. masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach.

Nowa ustawa ma obowiązywać od 1 czerwca 2015 r. (nie dotyczy to części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie). Przestanie jednocześnie obowiązywać regulacja z 2005 r.

www.mos.gov.pl i www.premier.gov.pl