Kto określa stężenia dopuszczalne i wartości odniesienia substancji w powietrzu, jako podstawy do uzyskania pozwolenia na emisje i zgłaszania instalacji właściwemu organowi? Gdzie takie dane można znaleźć?


Odpowiedź

Zarówno stężenia dopuszczalne zanieczyszczeń w powietrzu jak i wartości odniesienia substancji w powietrzu określone są w:
- rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) – dalej r.p.n.s.p.
- rozporządzeniu z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Dodatkowo dla potrzeb przeprowadzenia obliczeń stężeń gazów i pyłów w powietrzu w celu wykazania spełniania wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji do powietrza, właściwy miejscowo wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa tzw. tło.

Zgodnie z metodyką referencyjną ustaloną w załączniku 3 pt. "Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu", do rozporządzenia w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu tło substancji, dla których są określone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku.
Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia opadu substancji pyłowej.

Na podstawie ww. metodyki referencyjnej określamy wielkości stężeń gazów i pyłów w powietrzu wynikających z emisji z instalacji i po dodaniu tła porównujemy z stężeniami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.