Odpowiedź

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego powinien poinformować inwestora, że na skutek wystąpienia przesłanki wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę niedopuszczalne jest rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestor powinien uzyskać nową decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzasadnione jest również przekazanie stosownych informacji organowi administracji architektoniczno-budowlanej w celu wszczęcia postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. W przypadku zaistnienia przesłanki wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art. 37 ust. 1 pr. bud., właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobligowany stwierdzić wygaśnięcie tej decyzji na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) – dalej k.p.a. Wygaśnięcie następuje w drodze decyzji o charakterze deklaratoryjnym – zob. art. 162 § 3 k.p.a. Natomiast skutek w postaci wygaśnięcia następuje z mocy samego prawa z upływem okresu czasu, jaki ustawodawca przewidział w art. 37 ust. 1 pr. bud. – zob. wyrok WSA z dnia 25 listopada 2008 r., II SA/Ol 800/08, LEX 533179. Należy również wskazać, że inwestor rozpoczynający roboty budowlane po upływie trzyletniego terminu liczonego od dnia, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, winien być traktowany jak osoba, która nie posiada pozwolenia na budowę wymaganego przepisem art. 28 pr. bud. Konsekwencją tego jest konieczność zastosowania trybu określonego w art. 48 pr. bud. – zob. wyrok WSA z dnia 9 marca 2010 r., II SA/Op 425/09, LEX 606660.