Odpowiedź

Od skutków prawnych oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na przekroczenie granicy można się uchylić na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej k.c.

Uzasadnienie

Z przepisu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. wynika, że jeśli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor powinien przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z nieruchomości, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.


Zgoda udzielona przez właściciela sąsiedniej nieruchomości na wejście na teren jego nieruchomości jest niewątpliwe oświadczeniem woli w rozumieniu k.c. a zatem można się od niego uchylić na zasadach wskazanych w k.c. – zob. art. 82-88 k.c.


Uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli może nastąpić w szczególności z powodu błędu, podstępu lub groźby. Należy jednak wskazać, że w celu ochrony praw inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej może na podstawie art. 47 ust. 2 pr. bud., rozstrzygnąć, że niezbędne jest wejście inwestora na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania określonych prac przygotowawczych lub robót budowlanych.


Ustawodawca nie przewiduje automatycznej decyzji o wejściu i korzystaniu z sąsiedniej nieruchomości w razie nieuzyskania porozumienia między inwestorem a właścicielem tej nieruchomości. Może ona zostać wydana dopiero po ocenie organu dotyczącej zasadności wniosku dotyczącego wyrażenia zgody na wejście na sąsiednią nieruchomość – zob. wyrok WSA z dnia 14 stycznia 2010 r., VII SA/Wa 1451/09, LEX 600423