Przepisy rozporządzenia wiążą w całości, tzn. obowiązek stosowania zawartych w nim norm prawnych dotyczy instytucji państw członkowskich jak i osób fizycznych i prawnych, których dotyczy określona w tym rozporządzeniu sytuacja. Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio, więc nie wymaga dodatkowych czynności legislacyjnych wdrażających je do prawa krajowego. W sytuacji, gdy prawo krajowe jest sprzeczne przepisami rozporządzenia - w tym wypadku jest to ustawa o wyrobach budowlanych w części dotyczącej wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych objętych przepisami rozporządzenia - przepisy rozporządzenia mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. Producent wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wyrobu zgodnego z wydaną dla niego europejską oceną techniczną jest zobowiązany przed jego wprowadzeniem do obrotu do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu oznakowaniem CE.

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których przed 1 lipca br. producent wystawił, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, deklarację zgodności WE, potwierdzającą zgodność wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną, deklaracja ta może stanowić podstawę do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych. W tym przypadku nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych badań wyrobu, czy też dodatkowych czynności przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, jeżeli taka uczestniczyła w ocenie zgodności tego wyrobu. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu przed 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z rozporządzeniem. W przypadku rynku polskiego są to wyroby budowlane wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Należy przy tym mieć na uwadze, że za wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przed 1 lipca 2013 r. uznaje się wyrób po raz pierwszy udostępniony na rynku unijnym, a więc również na rynku polskim, tzn. gdy wyrób został, po jego wyprodukowaniu, przekazany lub oferowany do przekazania z zamiarem dystrybucji i/lub używania na tym rynku. Oznacza to, że wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu z oznakowaniem CE przed 1 lipca br., a więc wyroby dostarczone przed tą datą dystrybutorom, sprzedawcom lub użytkownikom, a także wyroby w magazynach producentów i importerów oferowane do zakupu jako wyroby gotowe, o ile spełniają one wymagania wynikające z ustawy o wyrobach budowlanych, mogą być przekazywane do dalszej dystrybucji lub użytkowania bez konieczności sporządzania dla tych wyrobów deklaracji właściwości użytkowych oraz dokonywania zmian w oznakowaniu CE i informacji towarzyszącej temu oznakowaniu. Obecnie w Sejmie znajduje się projekt nowelizujący ustawę o wyrobach budowlanych, usuwający wszystkie kolizje prawne istniejące pomiędzy przepisami powyższego rozporządzenia, a przepisami ustawy o wyrobach budowlanych występujące w odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych oznakowaniem CE.