Resort wskazuje przykłady instalacji do zagospodarowania odpadów. Mogą to być: spalarnia odpadów, składowiska odpadów, mechaniczno-biologiczna instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, sortownie odpadów, czy też stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Z pewnością instalacją (jako całość) nie będą natomiast: szpital, uczelnia, jednostka wojskowa, stacja dializ, warsztat samochodowy, kanały naprawcze, magazyny, czy też kuchnie. Nie można jednak przy tym wykluczyć, że na terenie szpitala, czy też warsztatu będzie znajdowało się stacjonarne urządzenie techniczne, powodujące emisję, które będzie spełniać przesłanki instalacji.

Departament Gospodarki Odpadami podkreśla, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a Prawa ochrony środowiska obejmuje tylko i wyłącznie odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji.