Program pracy ONZ-HABITAT w regionie w latach 2009-2010 oraz kwestie finansowania mieszkalnictwa w kontekście globalnego spowolnienia gospodarczego, to główne tematy trzeciego posiedzenia Rady Doradczej Warszawskiego Biura ONZ-HABITAT, które odbyło się 7 września br. w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Przewodniczącego Rady. W spotkaniu uczestniczyły delegacje z krajów Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej.

Urbanizacja jest kluczem do osiągnięcia spójności terytorialnej wewnątrz UE jak i z krajami z nią sąsiadującymi. Uznanie tych spraw za priorytet powinno znaleźć odbicie w polityce regionalnej, jak również w pokrewnych inicjatywach sąsiedzkich, takich jak Partnerstwo Wschodnie – powiedział przewodniczący spotkania, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński. Biuro Warszawskie może i powinno przyczynić się do rozpowszechnienia na forum ONZ-HABITAT doświadczeń naszego regionu w zakresie decentralizacji kompetencji i środków na rzecz samorządów lokalnych – dodał Wiceminister.

List do uczestników spotkania wystosowała Dyrektor Wykonawcza Programu Anna Tibaijuka. Napisała w nim m.in., że spotkanie jest okazją do poruszenia ważnych kwestii związanych z terytorialnym wymiarem spójności i integracji europejskiej. Organizacja Narodów Zjednoczonych wspiera wszystkie programy, które zmniejszają wykluczenie społeczne, przełamują bariery między ludźmi i krajami i promują zrównoważony rozwój urbanizacji.

Na zakończenie obrad Rada Doradcza przyjęła następujące oświadczenia, dotyczące kwestii związanych z:

1. Finansowaniem mieszkalnictwa
- w obliczu kryzysu na światowym rynku finansowym, który dotknął także sektor mieszkaniowy, rekomenduje, by kraje regionu dostosowały swoje działania dotyczące finansowania mieszkalnictwa i opracowały programy umożliwiające dostęp do zasobów mieszkaniowych osobom nisko i średnio uposażonym, poprzez formułę mieszkań na wynajem.

2. Inicjatywami regionalnymi oraz ich wpływie na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych i dostęp do zasobów mieszkaniowych
- Strony stoją m.in. na stanowisku, że jedną z kluczowych inicjatyw Unii Europejskiej skierowanych do krajów Europy Wschodniej powinny być działania mające na celu wzrost ich potencjału radzenia sobie z wyzwaniami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych oraz zapewnienia dostępnych zasobów mieszkaniowych. Jednym z zadań ONZ-HABITAT powinno być dążenie do uwzględnienia tych kwestii w inicjatywach realizowanych przez UE oraz wypracowania wspólnych stanowisk krajów regionu.

3. Spójnością terytorialną w kontekście inicjatyw sąsiedzkich i regionalnych Unii Europejskiej
- Strony zgadzają się, że specyfika obszaru/terytorium wpływa na zróżnicowanie ich potrzeb i możliwości rozwoju, w tym rozwoju sieci i struktur osadniczych. To zróżnicowanie powinno być brane pod uwagę przy kreowaniu polityk względem danego obszaru. Wskazuje się przy tym na konieczność włączenia do działań Biura w Warszawie rozwoju ponadnarodowej typologii oraz wyznaczenia zagadnień funkcjonalnych i problemowych, które stanowić będą podstawę do opracowania zaleceń, co do szczegółowej aktywności w tej dziedzinie, w tym również działań popieranych i realizowanych przez kraje UE.

4. Aktywnością europejską w kontekście zrównoważonego rozwoju miast opartego na założeniach Karty Lipskiej
- strony podkreślają, że zrównoważony rozwój i zarządzanie ośrodkami miejskimi w naszym regionie powinno uwzględniać zarówno rozwój gospodarczy i społeczny, jak i ich dziedzictwo kulturowe i historyczne. W związku z tym, strony opowiadają się za wdrożeniem w życie założeń Karty Lipskiej, w ramach tworzenia zintegrowanej polityki miejskiej Unii Europejskiej. Zdaniem stron, przyszła działalność Biura w Warszawie powinna pozostawać w zgodzie z przesłaniem Karty Lipskiej i działaniami w ramach Reference Frameworks i obejmować m.in. informowanie na temat obecnych wyzwań w dziedzinie polityki miejskiej, stymulowanie rozwoju sieci powiązań między miastami regionu oraz umożliwiać wymianę informacji na tematy związane z ośrodkami miejskimi.

Warszawskie Biuro ONZ-HABITAT powstało w 2006 roku, jako pierwsza tego typu instytucja w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Utworzenie Biura było wypełnieniem deklaracji Prezydenta RP, złożonej na szczycie ONZ w Stambule. Podstawę prawną jego funkcjonowania stanowi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich z 2005 roku. Dodatkowy aneks do tej umowy został podpisany przez Dyrektor Wykonawczą Programu Annę Tibaijukę i Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka w kwietniu 2008 roku w Warszawie. Zgodnie z artykułem 7 Umowy Dyrektor Wykonawczy Programu może powołać, w porozumieniu z Rządem, Radę Doradczą składającą się z przedstawicieli rządów państw Europy Środkowej i Wschodniej, możliwie na szczeblu ministerialnym, odpowiedzialnych za sprawy mieszkalnictwa i osiedli ludzkich.

(Źródło: MI/KW)