Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

12 marca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, przedłożony przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Jednym z głównych celów zmian wprowadzonych do projektu nowelizacji ustawy są rozwiązania dopuszczające możliwość restrukturyzacji długu Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) w formie m.in. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytów lub pożyczek). Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, możliwe będzie spłacenie tych zobowiązań poprzez równoczesne zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zaproponowano także, by środki z opłat elektronicznych, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, były przekazywane na rachunek KFD bez określania ich przeznaczenia. Pozwoli to efektywniej i zgodnie z bieżącymi potrzebami wykorzystywać zgromadzone pieniądze, co poprawi płynność finansową KFD. Ponadto zmiany dotyczą przepisów określających cele, na jakie Fundusz gromadzi środki finansowe oraz przepisów wskazujących przeznaczenie środków pochodzących z KFD. Zgodnie z projektem, KFD gromadzić będzie środki finansowe na przygotowanie, wdrożenie, budowę lub eksploatację systemów poboru opłat zarówno manualnych, jak i elektronicznych uzyskane za: przejazdy po drogach krajowych zespołu pojazdów, w skład którego wchodzi przyczepa lub naczepa o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej oraz za przejazdy autostradą.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.transport.gov.pl, stan z dnia 13 marca 2013 r.

Data publikacji: 13 marca 2013 r.