Wniosek inwestora dotyczy budowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Projekt budowlany w ramach zagospodarowania przewiduje miedzy innymi miejsca postojowe, dojazd, śmietnik, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz przyłącza.

Czy inwestor we wniosku powinien dokładnie wymienić wspomniane elementy zagospodarowania?

Czy za prawidłowe działanie można uznać, że w uzasadnieniu pozwolenia na budowę organ odnosi się do przyłącza informując, że wymaga zgłoszenia co uważa się za dopełnione?

Czy należy zobowiązać inwestora do wyłączenia z opracowania przyłączy i zgłosić ich wykonanie odrębnym wnioskiem?

Odpowiedź

Postanowienia § 8 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) - dalej r.p.b., określają stopień szczegółowości danych jakie inwestor jest zobowiązany do przekazania w ramach projektu zagospodarowania działki. Odnosząc go do takich elementów zagospodarowania jak parkingi, sieci uzbrojenia czy przyłącza należy stwierdzić, że powinny one zostać w takim projekcie uwzględnione.

Możliwość objęcia wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę danego obiektu wraz z przyłączami jest zależna od woli inwestora. Jeżeli w ramach danego zamierzenia budowlanego planuje on ich realizację, to objęcie przyłączy (w ramach tego zamierzenia) decyzją o pozwoleniu na budowę jest możliwe pomimo tego, że co do zasady ich wykonanie wymaga jedynie zgłoszenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud., pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego, zaś w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Wskazano również, że jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 pr. bud., dla całego zamierzenia budowlanego. Jak wynika z kolejnego ustępu tego artykułu do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć między innymi "cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu" (art. 33 ust. 2 pkt 1 pr. bud.).

Wymagania dotyczące projektu budowlanego zostały określone w art. 34 pr. bud., gdzie określono, że powinien on spełniać wymogi określone w decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane. Projekt taki powinien zawierać w szczególności projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Należy jednak wskazać, że przyjmuje się, iż zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Przywołane wymagania zostały uszczegółowione w r.p.b. Jak wynika z § 8 ust. 1 r.p.b., projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakres treści części opisowej tego projektu został określony w ust. 2, a zakres części graficznej w ust. 3 tego paragrafu. Przepisy te określają stopień szczegółowości danych jakie inwestor jest zobowiązany do przekazania w ramach projektu zagospodarowania działki. Odnosząc go do takich elementów zagospodarowania jak parkingi, sieci uzbrojenia czy przyłącza należy stwierdzić, że powinny one zostać w takim projekcie uwzględnione.

Odnosząc się do możliwości objęcia wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę danego obiektu wraz z przyłączami wypada wskazać, iż okoliczność ta jest zależna od woli inwestora. Jeżeli w ramach danego zamierzenia budowlanego planuje on ich realizację, to objęcie przyłączy (w ramach tego zamierzenia) decyzją o pozwoleniu na budowę jest możliwe pomimo tego, że co do zasady ich wykonanie wymaga jedynie zgłoszenia.

Stan ten znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 29 kwietnia 2010 r., II SA/Gd 316/09, w którym wskazano, że:
"Przenosząc to na grunt rozpoznawanej sprawy wskazać należy, iż art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego, wśród inwestycji zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymienia budowę przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego, wprowadzonego do ustawy jej nowelą z 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), budowa tych przyłączy wymaga jedynie zgłoszenia właściwemu organowi. Przy czym trzeba zauważyć, że budowa przyłączy wymaga zgłoszenia, o ile inwestor nie skorzysta z trybu uproszczonego dopuszczonego przez przepis art. 29a ust. 1 i 2 Prawa budowlanego, co także uzależnione jest od jego woli. Z tego względu Sąd podzielił w pełni pogląd o tym, że wprawdzie budowa przyłączy może być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę, lecz jest to uzależnione wyłącznie od woli inwestora uwzględnienia przyłączy w projekcie całego zamierzenia inwestycyjnego. Skoro budowa taka może być realizowana na podstawie zgłoszenia do właściwego organu (czy w trybie uproszczonym poprzez sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, która została przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), to tym bardziej może być realizowana na podstawie pozwolenia na budowę. Inwestor może zatem objąć całość zamierzenia inwestycyjnego jednym wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, czyli zarówno budynek jak i przyłącza do niego. W takim przypadku całość zamierzenia zawiera się w projekcie budowlanym, który to zostaje ewentualnie zatwierdzony w decyzji o pozwoleniu na budowę (vide także: Z. Niewiadomski, Prawo budowlane. Komentarz., Warszawa 2006, s. 362)".