Przewodnik Komisji Europejskiej po Taksonomii UE ma na celu wsparcie przedsiębiorstw oraz organizacji objętych zapisami rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje w zrozumieniu głównych wyzwań z nim związanych i uzyskaniu korzyści w wyniku jego wdrożenia.

Przewodnik został opublikowany przez Komisję Europejską w języku angielskim w czerwcu 2023 r. Jednak z uwagi na sygnały dotyczące zainteresowania polskojęzyczną wersję dokumentu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło się tłumaczenia. Publikacja została poddana weryfikacji przez ekspertów z Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE. Z uwagi na potrzebę aktualizacji niektórych informacji w Przewodniku do obecnych realiów legislacyjnych, dodatkowe informacje na ten temat zostały uwzględnione w przypisach i opatrzone notą „komentarz MRiT”. Resort przypomina jednak, że w przypadku wątpliwości związanych z poprawnym zrozumieniem wskazówek z Przewodnika, należy odnieść się do anglojęzycznej wersji dokumentu.

Z obiema wersjami (polsko- i anglojęzyczną) można zapoznać się TUTAJ. 

O taksonomii UE

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, potocznie nazywane "Taksonomią UE", ustanawia kryteria służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo na potrzeby określenia stopnia, w jakim dana inwestycja jest zrównoważona środowiskowo. Ma zastosowanie do: 

  • przyjętych przez państwa członkowskie lub Unię środków określających wymogi dla uczestników rynku finansowego;
  • emitentów w odniesieniu do produktów finansowych lub obligacji korporacyjnych, które są udostępniane jako zrównoważone środowiskowo;
  • uczestników rynku finansowego, którzy udostępniają produkty finansowe;
  • przedsiębiorstw, które podlegają obowiązkowi publikacji oświadczenia na temat informacji niefinansowych lub skonsolidowanego oświadczenia na temat informacji niefinansowych.