Stosowanie ustawy z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi w dotychczasowym kształcie jest zawężone do przypadków umów zawieranych pomiędzy nabywcami a dostawcami, jeżeli łączna wartość obrotów między nimi przekracza 50 tys. zł, oraz obrót nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania, przekracza 100 mln zł. 
Ze względu na brak spełniania tej przesłanki duża grupa przedsiębiorców jest wyłączona spod reżimu ustawy, co znacznie ogranicza możliwość działania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk.

Ustawodawca zmodyfikował więc i uprościł w ustawie definicję przewagi kontraktowej przesądzając, że przewagą kontraktową będzie już samo wystąpienie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy, bez względu na to, czy istnieje faktyczna możliwość zbycia produktów innym nabywcom bądź nabycia produktów od innych dostawców. Poszerzeniu ulega krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. 

W świetle nowelizacji, zawiadomienie będzie mogła zgłosić każda osoba lub podmiot, nie tylko w formie pisemnej. Ustawa wprowadza również doprecyzowanie, potwierdzające dotychczasową praktykę stosowaną przez UOKiK w tym zakresie, że dane identyfikujące zgłaszającego zawiadomienie nie podlegają ujawnieniu na żadnym etapie postępowania.
    
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.