W związku z uchwaleniem mpzp, jeden z mieszkańców wyraził sprzeciw co do lokalizowania terenów pod zabudowę mieszkaniową w pobliżu jego nieruchomości, ze względu na lokalizację chlewni specjalistycznej na 200 sztuk. Budynki inwentarskie znajdują się w centrum wsi, wśród istniejącej zabudowy.

Czy istnieją przepisy regulujące odległości między budynkami mieszkalnymi, a budynkami inwentarskimi?

Odpowiedź

Kwestie dotyczące lokalizacji budynków na działce budowlanej uregulowane zostały w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. Zgodnie z treścią § 12 ust. 6 r.w.t. budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273 r.w.t., nie może być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniemust. 3 pkt 4 analizowanego przepisu (wyjątek w odniesieniu o długości mniejszej niż 5,5 metra i niższych niż 3 metry).Przepisy r.w.t. zawierają również szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich (§ 109 i nast. r.w.t.). Brak jest innych przepisów, które formułowałyby inne szczególne ograniczenia w lokalizacji budynków inwentarskich wobec budynków w zabudowie mieszkaniowej. Oczywiście nie można wykluczyć innego rodzaju immisji związanych z prowadzeniem tego typu działalności (hałas, charakterystyczne zapachy), co również powinno być wzięte pod uwagę w toku formułowania zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. Założyć można, że skoro do czasu uchwalenia tego typu "kolizji" nie stwierdzono, to nie powinny one mieć miejsca.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .